BẢNG GIÁ CƯỚC

Giá cước vận chuyển hàngThời gian nhận hàng 4 đến 7 ngày làm việc tính từ khi hàng về đến kho của chúng tôi tại Los Angeles.Giá cước mua hộ hàng10$ cho kg đầu tiên, 6$ cho 0.5kg tiếp theo. (1.1kg tính là 1.5kg, 2.6kg tính là 3kg). Giá cước vận chuyển hàng 25$ cho kg đầu tiên, 7$ cho 0.5kg tiếp theo. (1.1kg tính là 1.5kg, 2.6kg tính là 3kg).